Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

Kryteria I etap Prawo oświatowe

Kryteria II etap Uchwała Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

 

 

Zakres danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania rekrutacyjnego do

Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu,

ul. Targowa 1B, 34-470 Czarny Dunajec:

Wniosek zapisu dziecka do przedszkola o przyjęcie zawiera:

  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • imiona i nazwiska rodziców kandydata;
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;
  • wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Podstawa prawna: art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

 

Do wniosku załącza się dokumenty:

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173 i 240),

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 403).

Podstawa prawna: art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole,  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów-Kryteria II etap Uchwała Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec  (art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w atr.5 ust1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata (art. 131 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe).

Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2024-02-08 11:30:30
Ilość wyświetleń: 4571

„Przedszkole domem drugim jest"

K. Bożek - Gowik
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej